• Ул. Скупи 20 бр. 29б, Скопје
  • +389 70 234 142
  • rubikon.zdruzenie@gmail.com

Со игра против насилство

Донатор ФИООМ (Сорос) и Европска фондација за култура

Цели:
• Социјализација на децата од социјален ризик со децата во заедницата
• Јакнење на социјални вештини
• Детски права
• Превенција и справување со врсничко насилство
• Поттикнување креативност преку креативни работилници – Форум театар, ликовни творби (изработка на гипс, глина, стрип)
• Реализација на првата Форум театарска работилница во Македонија
• Обука на дел од наставниот кадар – „Комуникациски вештини, разбирање и разрешување конфликти, вештини за работа со деца во ризик...“

Целна група:
60 ученици од ОУ Гоце Делчев, с. Љубанци и штитениците на интернатот – 18 деца од социјално загрозени семејства