• Ул. Скупи 20 бр. 29б, Скопје
  • +389 70 234 142
  • rubikon.zdruzenie@gmail.com

Да им помогнеме за да си помогнат

Проектот кој се одржа во средното училиште и интернат „Наум Охридски“ и ОУ и интернат „Иднина“ беше поддржан од Холандската амбасада

Цели:
• Враќање на предметот по ликовна уметност во средното училиште, како важна активност во процесот на рехабилитација на децата со посебни потреби
• Ликовни работилници
• Реализација на ликовна изложба

Целна група: Сите децата од улчилиштето и инернатот и дел од наставниот кадар и стручната служба
По завршување на проектот, од страна на Министерството за образование и наука е вратен предметот ликовна метност